กรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบทุกหลัก
กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010
กรอกชื่อไม่ต้องเติมคำนำหน้า
จำนวนค่าหุ้นรายเดือน ส่งเดือนละ โดยกรอกเป็นจำนวนเลขไม่ต้องมีเครื่องหมาย "," เช่น 2780.50
กรณีงดส่ง ให้ใส่ ค่าหุ้นรายเดือน เดือนสุดท้ายที่ส่ง
/
/
เช่น 07 / 02 / 2520
กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน